TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
7582 hồ sơ

Đang xử lý
309 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.09 (%)