TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1203 hồ sơ

Đang xử lý
105 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.33 (%)