TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1012 hồ sơ

Đang xử lý
235 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.16 (%)