TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
2263 hồ sơ

Đang xử lý
253 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.13 (%)