TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
426 hồ sơ

Đang xử lý
94 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.53 (%)