TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1375 hồ sơ

Đang xử lý
100 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.69 (%)