TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1283 hồ sơ

Đang xử lý
315 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
85.89 (%)