TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
159 hồ sơ

Đang xử lý
97 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)