TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
2088 hồ sơ

Đang xử lý
143 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.16 (%)