TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
2399 hồ sơ

Đang xử lý
311 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
77.41 (%)