TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 54 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 42 hồ sơ
Đúng hạn 42 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 12 hồ sơ
Đúng hạn 12 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)