TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 429 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.77 %
Đã xử lý 418 hồ sơ
Đúng hạn 417 (99.76 %)
Trễ hạn 1 (0.24 %)
Đang xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)