TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 20 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn95 %
Đã xử lý 15 hồ sơ
Đúng hạn 14 (93.33 %)
Trễ hạn 1 (6.67 %)
Đang xử lý 5 hồ sơ
Đúng hạn 5 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)