TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 468 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.5 %
Đã xử lý 447 hồ sơ
Đúng hạn 440 (98.43 %)
Trễ hạn 7 (1.57 %)
Đang xử lý 21 hồ sơ
Đúng hạn 21 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)