TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 710 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.38 %
Đã xử lý 693 hồ sơ
Đúng hạn 648 (93.51 %)
Trễ hạn 45 (6.49 %)
Đang xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 15 (88.24 %)
Trễ hạn 2 (11.76 %)