TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 174 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.28 %
Đã xử lý 174 hồ sơ
Đúng hạn 171 (98.28 %)
Trễ hạn 3 (1.72 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)