TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2021
Đã nhận 98 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.96 %
Đã xử lý 42 hồ sơ
Đúng hạn 40 (95.24 %)
Trễ hạn 2 (4.76 %)
Đang xử lý 56 hồ sơ
Đúng hạn 56 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)