TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 154 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.05 %
Đã xử lý 53 hồ sơ
Đúng hạn 51 (96.23 %)
Trễ hạn 2 (3.77 %)
Đang xử lý 101 hồ sơ
Đúng hạn 100 (99.01 %)
Trễ hạn 1 (0.99 %)