TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2020
Đã nhận 73 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 33 hồ sơ
Đúng hạn 33 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 40 hồ sơ
Đúng hạn 40 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)