TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 260 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 199 hồ sơ
Đúng hạn 199 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 61 hồ sơ
Đúng hạn 61 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)