TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 02 / 2021
Đã nhận 112 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 46 hồ sơ
Đúng hạn 46 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 66 hồ sơ
Đúng hạn 66 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)