TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 174 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.28 %
Đã xử lý 109 hồ sơ
Đúng hạn 106 (97.25 %)
Trễ hạn 3 (2.75 %)
Đang xử lý 66 hồ sơ
Đúng hạn 65 (98.48 %)
Trễ hạn 1 (1.52 %)