TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2022
Đã nhận 54 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 43 hồ sơ
Đúng hạn 43 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)